Sesje Rady Gminy

  • Sesja Rady Gminy

Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Gminy

Zapraszamy do udziału w XLIII Sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2022 r. (tj. czwartek), godz. 09:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu 1000-lecia 25 (parter).

1. Otwarcie XLIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
4. Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym:
        a) Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
        b) Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
        c) Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
        d) Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
        e) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
7. Podjęcie uchwał:
        a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok;
        b) w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;
        c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
        d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
        e) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
        f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami;
        g) w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
        h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach: Ostrowite i Podzamek Golubski;
        i) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń.
8. Informacje i wolne wnioski.
9. Zakończenie XLIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

  • autor: Anita Leszczyńska-Dębiec, data: 2022-01-20

Wstecz