Sesje Rady Gminy

  • Sesja Rady Gminy

Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy

Zapraszamy do udziału w XLIV Sesji Rady Gminy w dniu 9 marca 2022, godz. 10:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu 1000-lecia 25 (parter).

Porządek obrad
1. Otwarcie XLIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
4. Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
b) Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
c) Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
d) Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
e) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
f) wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
7. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok;
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038;
c) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w 2022 roku;
d) w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat;
f) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;
g) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Golub-Dobrzyń dla wiejskich spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
i) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
k) w sprawie przyjęcia na rok 2022 gminnego Programu osłonowego "Opieka na odległość".
8. Informacje i wolne wnioski.
9. Zakończenie XLIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

 

  • autor: Anita Leszczyńska-Dębiec, data: 2022-03-02

Wstecz