Sesje Rady Gminy

  • Sesja Rady Gminy

Zaproszenia na XLV Sesję Rady Gminy

Zapraszam do udziału w XLV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń w dniu 13 kwietnia 2022 r. (tj. środa) o godz. 8.00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu 1000-lecia 25 (parter).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
4. Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
b) Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
c) Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
d) Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
e) Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
5. Sprawozdanie:
a) z pracy stałych Komisji Rady Gminy Golub-Dobrzyń w 2021 r.:

  • Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  • Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  • Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  • Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  • Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń,

b) z pracy Rady Gminy Golub-Dobrzyń w 2021 r.,
c) z funkcjonowania Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu–Dobrzyniu w 2021 r.;
d) z funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w 2021 r.;
e) z działalności Instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie w 2021 r.;
f) z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Golub–Dobrzyń w 2021 r.;
g) z działalności SP ZOZ Wrocki w 2021 r.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
8. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok;
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038.
9. Informacje i wolne wnioski.
10. Zakończenie XLV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

  • autor: Anita Leszczyńska-Dębiec, data: 2022-04-06

Wstecz