Sesje Rady Gminy

 • Informacja o sesji Rady Gminy

Zaproszenie na XLVII sesję Rady Gminy

Zapraszamy na XLVII sesja w dniu 13 maja 2022, godz. 09:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu 1000-lecia 25 (parter).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV i XLVI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
 4. Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  b) Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  c) Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  d) Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  e) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  f) wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym
 6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok;
  b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038;
  c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;
  d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
  e) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  f) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Golub-Dobrzyń do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie XLVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
 • autor: Anita Leszczyńska-Dębiec, data: 2022-05-06

Wstecz