Sesje Rady Gminy

 • Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Zaproszenie na XLIX sesję Rady Gminy

XLIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu 1000-lecia 25 (parter).


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII oraz XLVIII nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
 4. Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym:
  a. Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  b. Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  c. Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  d. Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  e. Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
 7. Raport o stanie Gminy Golub-Dobrzyń za 2021 rok:
  a. rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Golub-Dobrzyń za 2021 rok;
  b. debata nad raportem o stanie Gminy;
  c. głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok:
  a. informacja o stanie mienia Gminy Golub-Dobrzyń na dzień 31 grudnia 2021 roku;
  b. zapoznanie z treścią uchwały Nr 6/S/2022 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Golub-Dobrzyń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
  c. dyskusja;
  d. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok;
  e. przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2021 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium dla Wójta Gminy Golub-Dobrzyń;
  f.  zapoznanie z treścią uchwały Nr 13/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń za 2021 rok;
  g. dyskusja;
  h. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Przerwa.
 10. Podjęcie uchwał:
  a. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach za 2021 rok;
  b. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok;
  c. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038;
  d. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Golub-Dobrzyń, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania;
  e. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Sokoligóra;
  f. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Golub-Dobrzyń do Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii
 11. Informacje i wolne wnioski.
 12. Zakończenie XLIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
 • autor: Patryk Skorski, data: 2022-06-20

Wstecz