Sesje Rady Gminy

  • Grafika informująca o sesji zdalnej

Zaproszenia na XXXIV Sesję w dniu 27 maja 2021, o godz. 09:00 w trybie zdalnym

Zapraszamy do udziału w XXXIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń, która odbędzie się dnia 27 maja 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 9.00.
Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) zarządza się odbycie XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym).
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII oraz XXXIII nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
4. Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
b) Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
c) Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
d) Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
e) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
7. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok;
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035;
c) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2021 roku;
d) w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym;
e) w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez grupę rad rodziców o dokonanie zmian w uchwale Nr XIX.120.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci;
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;
h) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
8. Informacje i wolne wnioski.
9. Zakończenie XXXIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

  • data: 2021-05-20

Wstecz