Sesje Rady Gminy

  • Sesja Rady Gminy

XXXVII Sesja Rady Gminy

XXXVII Sesja w dniu 26 sierpnia 2021, godz. 09:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu przy Placu 1000-lecia 25 (parter).

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

4. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
b) Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
c) Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub–Dobrzyń;
d) Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub–Dobrzyń;
e) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub–Dobrzyń.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.

7. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Golub-Dobrzyń do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą;
b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2024;
c) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Golub-Dobrzyń;
d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
e) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
f) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

8. Informacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie XXXVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.


Z uwagi na zagrożenie epidemiczne przypominam o konieczności używania środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) oraz stosowanie się do zaleceń prowadzącego.

  • data: 2021-08-18

Wstecz