Sesje Rady Gminy

  • Informacja o sesji Rady Gminy

Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy

XXXVIII Sesja w dniu 23 września 2021, godz. 09:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu przy Placu 1000-lecia 25 (parter).
Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
4. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
b) Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
c) Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub–Dobrzyń;
d) Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub–Dobrzyń;
e) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub–Dobrzyń.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
7. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok;
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035;
c) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomości stanowiące własność Gminy Golub-Dobrzyń;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Golub-Dobrzyń oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie.
8. Informacje i wolne wnioski.
9. Zakończenie XXXVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne przypominam o konieczności używania środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) oraz stosowanie się do zaleceń prowadzącego.

  • data: 2021-09-15

Wstecz