Sesje Rady Gminy

  • Sesja Rady Gminy

XXXIX Sesja Rady Gminy

XXXIX Sesja odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. (środa), godz. 09:00  w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu 1000-lecia 25 (parter).


Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
4. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym:

I. Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
II. Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
III. Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub–Dobrzyń;
IV. Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub–Dobrzyń;
V. Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub–Dobrzyń.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
8. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok;
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
e) w sprawie zasad wnoszenia i cofania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego;
f) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Nowy Dom sp. z o.o.;
g) w sprawie skargi na Wójta Gminy Golub-Dobrzyń dotyczącej przewlekłości załatwiania wniosku skarżących o postawienie znaków drogowych.

9. Informacje i wolne wnioski.
10. Zakończenie XXXIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

 

  • data: 2021-10-20

Wstecz