Klub Młodzieżowy "Pełna chata"

 • Plakat informacyjny

Rekrutacja do Klubu Młodzieżowego "Pełna chata"

Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza nabór uczestników do projektu pn. Klub Młodzieżowy „Pełna chata”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 – 2020.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Głównym celem projektu jest wdrożenie rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat z terenu LGD  "Dolina  Drwęcy", w szczególności zamieszkujące na terenie Gminy Golub-Dobrzyń zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem

CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU:

 • zajęcia sportowe;
 • zajęcia edukacyjne;
 • warsztaty medialne;
 • wsparcie pedagogiczno-terapeutyczne;
 • promocja dobrych wzorców;
 • program rówieśniczy;
 • wyjazdy edukacyjno-integracyjne.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. - 31.05.2022 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 • data: 2021-09-14
 • Plakat informacyjny dot. naboru

Wstecz