Aktywizacja społeczno-zawodowa

  • Szkolenie

Trwa rekrutacja do projektów aktywizacyjnych

W okresie od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku Gmina Golub-Dobrzyń realizuje projekty pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Gajewo i Ostrowite oraz Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Sokołowo i Sokoligóra współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014–2020.

Opis projektów:

W ramach projektów zostaną przeprowadzone warsztaty z rękodzieła, poradnictwo zawodowe grupowe oraz indywidualne, warsztaty florystyczne, warsztaty z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, warsztaty z savoir-vivre, poradnictwo prawne, spotkanie z przedsiębiorcami, poradnictwo z psychologiem, spotkania integracyjne oraz szkolenia zawodowe dla 15 uczestników ( w każdym z projektów)  w wymiarze co najmniej 150 h szkoleniowych. Odbiorcami wsparcia będą osoby dorosłe zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły 18 rok życia, niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.  
Przewidujemy łącznie 164 godzin zajęć warsztatowych oraz min. 150 godz. obejmujących szkolenie zawodowe. Zajęcia odbywać się będą przez okres 6 miesięcy.
Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia umiejętności i kwalifikacji, dzięki czemu  zwiększą swoje szanse na podjęcie zatrudnienia.

 


Zachęcamy do udziału w rekrutacji. Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronach:
1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Gajewo i Ostrowite” - https://tiny.pl/9nmr6
2. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Sokołowo i Sokoligóra” - https://tiny.pl/9nmrb

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-03-01
  • Plakat

Wstecz