Konkurs ofert na świadczenie usług w postaci schronienia na rok 2023

Konkurs ofert na świadczenie usług w postaci schronienia na rok 2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług w postaci schronienia z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn i kobiet z terenu Gminy Golub-Dobrzyń.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
      ul. Plac 1000-lecia 22A
      87-400 Golub-Dobrzyń
      Tel. 56 683 54 04
 2. Tryb udzielania zamówienia:
      Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.) bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.  zm.) - na podstawie art. 4 pkt 8.
 3. Opis przedmiotu zamówienia.
      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2023 usług schronienia dla osób bezdomnych: kobiet i mężczyzn z terenu gminy Golub-Dobrzyń tj. udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych (w tym  wyżywienia) oraz usług ukierunkowanych na wyjście z bezdomności.
  Ilość zamawianych miejsc – według pojawiających się w gminie Golub-Dobrzyń potrzeb w tym zakresie. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku  bezdomnych wynosić będzie około 3 osób.
 4. Miejsce świadczenia usług:
      Obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
 5. Termin wykonania usługi:
          Rok 2023.
 6. Warunki udziału w postępowaniu
     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  •    są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego,
  •    spełniają minimalny standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych  z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896).
 7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
      W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w  punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – według wzoru oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
  Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 8. Kryteria oceny oferty
      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny oferty  - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (cena jednostkowa 
  za 1 osobę  brutto) przy spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego.
 9. Opis sposobu realizacji zamówienia
      Z wyłonionym usługodawcą w zakresie niniejszego zamówienia zostanie zawarta umowa określająca szczegółowo tryb kierowania mieszkańców gminy do schroniska, zakres usług  oraz sposób rozliczenia finansowego z wykonania zamówienia.
 10. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:
      Ofertę/y (wg załączonego wzoru) należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
  w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 22A . Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: gops@uggolub-dobrzyn.pl (skan 
  z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY”, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 23 grudnia 2020 r. do godziny 14:00 - z dopiskiem na kopercie lub 
  w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe - usługi schronienia 2023”
  Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną.
  Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
  W  toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Kierownik GOPS Golub-Dobrzyń – tel. 531 540 123
            
                            

Daniela Kaleta
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

 • autor: Daniela Kaleta, data: 2022-12-06

Wstecz