Oświata / Edukacja

  • Grafika stockowa

Stypendia szkolne

Informujemy, że od dnia 1 września do 15 września 2021 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022.
Wniosek o stypendium należy dostarczyć do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu.

Termin składania wniosków :
• dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych do 15 września 2021 r.
• dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2021 r.

Miejsce składania wniosku:  Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 22A, 87-400 Golub-Dobrzyń
Wnioski o stypendium szkolne należy złożyć dla każdego ucznia oddzielnie.

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528 zł na osobę.

Do wniosku należy załączyć:
• zaświadczenia o dochodach netto z zakładów pracy, za miesiąc sierpień 2021 r. tj. po potrąceniu składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, podatek dochodowy  oraz ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli w zakładzie pracy są wypłacane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne muszą być w zaświadczeniu ujęte;
• jeżeli o stypendium ubiega się pełnoletni uczeń, załącza ksero dowodu osobistego;
• odcinki od otrzymywanych świadczeń emerytalno-rentownych z ZUS lub KRUS, za m-c sierpień 2021 r.;
• zaświadczenia z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej oraz o wysokości otrzymanych zasiłków lub stypendium za m-c sierpnia 2021 r.;
• zaświadczenia o otrzymywanych pobieranych ucznia innych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
• decyzje stwierdzające stopień niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, decyzje o zasądzonych alimentach, separacji;
• inne dokumenty mające wpływ na wysokość dochodu;
• zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki dot. uczniów szkół ponadpodstawowych, i policealnych.

Jeżeli ubiegający się otrzymuje dochody z gminy (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze, dodatki mieszkaniowe itp. oraz ma gospodarstwo na terenie gminy) – nie przedstawia się zaświadczeń.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Golub-Dobrzyń należy podać powierzchnię hektarów przeliczeniowych, natomiast w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego na terenie innej gminy należy dołączyć zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych.

Dane członków rodziny: podać ogólną liczbę członków rodziny, w tabeli wypisać wszystkich członków oraz osiągane dochody i źródła tych dochodów, jeżeli członek rodziny dochodów nie osiąga wpisać ,,zero”.

Należy powiadomić o zmianie dochodów niezwłocznie po zaistniałej zmianie (zwiększenie lub utrata dochodu, zmiana wysokości otrzymywanego świadczenia).

 

  • data: 2021-08-17

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981