Gospodarka komunalna - informacje

  • Wywóz nieczystości

Informacja o kontrolach

9 sierpnia 2022 r. wszedł w życie pakiet zmian dotyczący gospodarki wodno-ściekowej.

Nowe przepisy są szczególnie istotne dla gmin, na które nałożono wiele nowych obowiązków. Ustawodawca postanowił zaostrzyć przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Przejawem tego będą obligatoryjne kontrole zbiorników bezodpływowych (tzw. „szamb”) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy będzie przeprowadzał wśród właścicieli nieruchomości kontrolę wykonywania ustawowych obowiązków w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych. 

Zbiorniki powinny być opróżniane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń na świadczenie usług opróżniania oraz transportu odpadów ciekłych. Aktualny wykaz podmiotów posiadających zezwolenie.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania umowy zawartej z wybranym odbiorcą nieczystości ciekłych posiadającym zezwolenie oraz dowodów uiszczenia opłat za wykonanie usługi odbioru.

Informujemy, iż pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami ustawy, w tym nie posiadanie dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków, zagrożone jest karą grzywny zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach 
o wykroczenie. 

  • autor: Karolina Grabowska, data: 2022-12-12

Wstecz