Belka informacyjna

  • Wizualizacja budynku

Rusza nabór wniosków - SIM Nowy Dom

Rusza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom sp. z o. o. pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na działkach ewidencyjnych nr 114/1, 273/2 w miejscowości Sokoligóra gm. Golub-Dobrzyń”.

Wnioski wraz z dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej przyjmowane są od dnia 15.01.2024 r. od godz. 7:30 do dnia 29.02.2024 do godz. 15:30.

Wniosek o zawarcie umowy najmu można:
- otrzymać w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń - pokój nr 4.
- pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń.

Wnioski wraz z dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej należy składać:
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń - pokój nr 4.
- przesłać na adres Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na lokal mieszkalny na terenie działek ewidencyjnych nr 114/1, 273/2 w miejscowości Sokoligóra”.

Na dzień ogłoszenia naboru czynsz wynosi 16 zł za m2.

Dojście do własności, czyli wykup lokalu, możliwe jest po 15 latach trwania Umowy najmu. Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, czyli wniesienie wkładu finansowego w jego budowę, nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem obowiązkowym w przypadku chęci wykupu lokalu po 15 latach najmu. Minimalna wysokość partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wynosi 15%. Maksymalna wysokość partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wynosi 30%.

 

  • autor: Joanna Pińska, data: 2023-12-28

Wstecz