Nieruchomości na sprzedaż

  • Działki na sprzedaż

III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w obrębie Lisewo

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39, ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm./, w oparciu o uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLIV.295.2022 z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ogłasza, że w dniu 04.08.2023 r. o godz. 12:00  w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w Sali posiedzeń  nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25, odbędzie się III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej, działek położonych w obrębie Lisewo, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00011089/5

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie o najniższej przydatności rolniczej w tym tereny zabudowy zagrodowej. Dla działki pierwotnej 131/2 wydana została decyzja o warunkach zabudowy, dotycząca budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Na warunkach określonych w decyzji zatwierdzono podział nieruchomości na działki przeznaczone do zbycia. Pierwszy przetarg odbył się 21 grudnia 2022 roku, drugi 25.05.2023 roku.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne winny uzyskać zgodę MSWiA. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub na konto PKO Golub-Dobrzyń nr 47 1020 5024 0000 1602 0010 1600 (liczy się data wpływu na konto) najpóźniej do dnia 01.08.2023 roku, godz. 24.00. Dowód wpłaty /z nr konta, na który zostanie dokonany ewentualnie zwrot wadium/ należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał będzie wliczone w poczet należności, a pozostałym zwrócone w terminie 3 dni od dnia; odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie wyznaczony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie ustalonym, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu, oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, pokój nr 2a lub telefonicznie 56 683-54-00 do 03 i na stronie internetowej www.uggolub-dobrzyn.pl

 

  • autor: Joanna Frączek, data: 2023-06-28

Wstecz