Referaty i jednostki podległe

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych, promocji, kultury, sportu i organizacji pozarządowych

Małgorzata Mierzejewska

tel. 56 683 54 00 wew.34,
e-mail: m.mierzejewska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Główne zadania:

1) promocja gminy; 
2) współpraca z wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy
z zakresie promocji i kreowania pozytywnego wizerunku gminy; 
3) opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o gminie
i działających na jej terenie jednostkach, organizacjach, podmiotach gospodarczych
i innych instytucjach;
4) kreowanie wizerunku gminy i dbanie o jego spójność we wszystkich aspektach działania;
5) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z akcji, imprez i innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez gminę;
6) gromadzenie materiałów o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz; 
7) podejmowanie działań w zakresie promocji i budowania wizerunku gminy poprzez przygotowanie i uczestnictwo w imprezach promocyjnych, takich jak: targi, wystawy, sympozja, warsztaty, wymiana doświadczeń między samorządami, etc.;
8) zakup i dystrybucja materiałów promocyjnych;
9) współpraca z mediami lokalnymi, informowanie mediów lokalnych
i regionalnych o wydarzeniach w gminie;
10) tworzenie, administracja i rozbudowa strony internetowej gminy;
11) czuwanie nad aktualnością strony internetowej gminy, stała współpraca
z innymi wydziałami urzędu i jednostkami podległymi w zakresie przepływu informacji; 
12) opracowywanie, przygotowywanie i aktualizacja zawartości w kanałach społecznościowych gminy;
13) redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej gminy;
14) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem patronatu honorowego wójta gminy;
15) prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury;
16) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem gminnego planu imprez kulturalnych
i sportowych oraz czuwanie nad jego realizacją; 
17) realizowanie zadań gminy z zakresu kultury, sportu, rekreacji i turystyki;
18) bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy
w zakresie realizacji ich zadań statutowych;
19) przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi;
20) przygotowywanie i prowadzenie konkursów na zlecanie zadań gminy do wykonania przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku;
21) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
a w szczególności prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków;
22) opracowywanie projektów gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdań
z ich realizacji;
23) prowadzenie ewidencje obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie gminy oraz współpraca
z gospodarstwami agroturystycznymi;
24) bieżąca analiza programów pomocowych funduszy Unii Europejskiej, fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji finansujących;
25) podejmowanie starań o pozyskanie dodatkowych funduszy pozabudżetowych na realizację ważnych zadań dla środowiska lokalnego;
26) współpraca ze stowarzyszeniami i związkami międzygminnymi, do których gmina należy;
27) współpraca międzygminna, regionalna i międzynarodowa;
28) prowadzenie spraw związanych z współpracą z gminami partnerskimi – realizacja projektów wymiany, przyjmowanie i obsługa delegacji; 
29) wykonywanie innych zadań zleconych przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego;

Wstecz